دیدگاه اباضیه در مورد خوارج

چکیده

چکیده:

The position of Ibadiyya about Khawarij

Abstract

abstract

استاد راهنما: دکتر محمد معینی فر
استاد مشاور: دکتر اکبر باقری
دانشجو: رحیم گلستان
فهرست
question