رابطه اسلام و مدرنیته از منظر دکتر عبدالمجید شرفی؛ نقد و بررسی

واژگان کلیدی: اسلام،مدرنیته،عبدالمجید شرفی،نومعتزله،سکولاریسم،عصر روشنگری
چکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه سازگاری یا عدم سازگاری دین و مدرنیته با یکدیگر، یکی از بزرگ‌ترین چالشها و دغدغه‌‌های فکری دینداران به‌ویژه مسلمانان است. در دنیای اسلام، بویژه در میان اهل سنت این بحث همپای اندیشه دینی و خاصه در چند قرن اخیر تحت تأثیر تحولات فکری،اجتماعی اندیشمندان مسیحی در غرب  و بویژه از عصر خردگرایی (قرن هیجدهم) شکل یافته و تا امروز به حیات و پویایی خود ادامه داده است.

یکی از مهمترین سوالات کلیدی در اذهان متفکرین اسلامی این است که در مواجهه جهان امروزی اسلام با تمدن غرب یا حداقل پیشرفت مادی غرب، راههای جلوگیری از انحطاط جوامع اسلامی در مقابل انحصارگری و فرهنگ تهاجمی غرب چیست؟ چگونه می‌توان تمدن اسلامی را دوباره شکوفا کرد؟ همچنین چگونه می‌توان ضمن گسترش تعامل سازنده ملل مسلمان با سایر ملل، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی را نیز در پیکره جهان اسلام تحقق بخشید؟ و در عمل اثبات کرد دین اسلام دین جاودان و تامین کننده حیات مادی و معنوی بشر در همه زمانها است؟

بررسی رابطه اسلام و مدرنیته و راههای بهره‎گیری از مؤلفه‌های مدرنیته، خاصه عقلانیت خودبنیاد انتقادی و سکولاریسم در باب آموزه‌های اسلامی بخشی از تلاشها برای پاسخ به این سؤالات است که عمدتاً از دوره سید جمال‌الدین اسدآبادی رقم خورده و زمینه‎ساز شکل‌گیری اندیشه‎های متعددی در جهان اسلام گردیده است.

عده‌ای از اندیشمندان اهل سنت بر این باورند: اسلام هر چند که آخرین دین آسمانی است و به حق، مدعی کارآمدی در مدیریت حیات مادی و معنوی ابنای بشر در طول زمان است، برای نجات بشر در شرایط متفاوت تاریخی، نمی‎تواند به نسخه زمان ظهور خود اکتفا کند؛ فلذا در اسلام امروزی ، رعایت مقتضیات زمانی و توجه به عقل و تجربه دینی و تاثیرات مدرنیته در جریان فکری اسلامی، محوریت بنیادین و زیرساختی دارد. در مقابل، عده‌ای اسلام اصیل را همان اسلام عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) و صحابه و نهایتا تابعین صحابه می‌دانند و رجوع به اسلام آن عصر را وظیفه اساسی مسلمانان معرفی می‌کنند. هر یک از این دیدگاه‌ها در طول تاریخ، نتایج تلخ و شیرین فراوانی ببار آورده‌اند، لذا امروزه توجه دقیق به ابعاد این مهم در حفظ و دفاع موثر از اسلام ناب محمدی (ص) و مقابله با اسلام هراسی از اهمیت وافری برخوردار است.

عبدالمجید شرفی اندیشمندی تونسی، عقل‌محور، شبه‌معتزلی و ضدسلفی است که ضمن بازخوانی تاریخ فکر و اندیشه اسلامی، تلاش دارد رابطه و نسبت دین و مدرنیته را در چارچوب اندیشه عقلانیت‌‌محور انسان مسلمان تبیین ‌‌نماید. وی، هیچ تباینی میان مدرنیته (این مدل فرهنگی نوساخته بشر) با حقیقت اسلام نمی‌‌بیند و تلاش می‌کند تا ضمن بازنگری میراث مکتوب، قرائتی انتقادی، تحلیلی، تأویلی و آینده‌‌نگر از دین ارائه نماید تا مسلمانان با حفظ هویت مسلمانی خود، حیات مدرن و جهانی و قابل دفاع و عزتمند داشته باشند.

از منظر شرفی، توجه به ارزش‌های برخاسته از دمکراسی که از جمله نتایج مدرنیته است، از مهم‌ترین مبانی‌ای است که امروزه باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد و آنان نیز همانند پیروان سایر ادیان، دارای حقوق اساسی همچون آزادی اندیشه و انتخاب باشند؛ حقوقی که نمی‌توان در آن دخل و تصرف کرد یا بر سر کاستن آن چانه زد و بر دولتمردان اسلامی است که این حقوق را در جوامع خود ساری و جاری سازند و بر حفظ و پاسداشت واقعی آن متعهد باشند.

در این تحقیق ، ابعاد و زوایای مختلف اندیشه دکتر عبدالمجید شرفی در باب اسلام و مدرنیته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نکات مثبت و منفی آن مورد توجه خواهد بود ولی در باب لزوم بهره‌گیری از پیامدهای مثبت مدرنیته این نکته را هم باید گفت اگر پلورالیزم معرفتی، مهم‌ترین ویژگی این عصر است، ما نیز بر همان اساس باید از بنیان معرفتی دینی خود به طرز صحیح دفاع کنیم و دچار افراط و تفریط معرفتی و در نتیجه خودباختگی و ضعف در نظر و عمل نشویم.

The Relationship between Islam and Modernity from the Perspective of Dr. Abdolmajid Sharafi, Critisism and Review

Abstract

Abstract

Today, the compatibility or incompatibility of Religion and Modernity is one of the biggest intellectual concerns of religious thinkers, especially Muslims. In the Islamic world, especially among Sunnis (Ahlesunnati&jamaah), this debate has been shaped by religious thought and under the influence of the Christian West since the age of rationalism (the eighteenth century) and has continued to this day.

The most important key question is, in the face of Islamic civilization and Western civilization, what are the ways to prevent the degeneration of Islamic societies in the face of Western monopoly and aggressive culture? How can Islamic civilization flourish again? Also, how can the material and spiritual progress and excellence of Muslims be achieved while expanding the constructive interaction of Muslims with other nations?

Examining and study the relationship between Islam and modernity and ways to use the components of modernity, especially the rationality of critical self-establishment and secularism in Islamic teachings, is one of the attempts to answer these questions, mainly after Seyyed Jamal al-Din Asadabadi.

Some Sunni thinkers believe that Islam, which is the last heavenly religion and rightly claims to be effective in managing the material and spiritual life of human beings, cannot be limited to the early version of Islam in order to save human beings in different historical circumstances; The temporal requirements and attention to reason and religious experience and the effects of modernity in the Islamic intellectual current have a fundamental and infrastructural focus. On the other hand, some consider the original Islam to be the same as the Islam of the age of the Holy Prophet of Islam (PBUH) and his companions, and refer to Islam as the main duty of Muslims. Each of these perspectives has produced many bitter and sweet results throughout history, so it is important today to pay close attention to the dimensions of this important issue in maintaining and effectively defending pure Islam of Muhammed (PBUH).

Abdolmajid Sharafi is a Tunisian thinker, a rationalist, quasi-Mu’tazilite and anti-Salafi thinker who, while re-reading the history of Islamic thought, tries to explain the relationship between religion and modernity within the framework of rationalist-centered thinking of Muslim man. He sees no contrast between modernity (this newly created human cultural model) and the truth of Islam, and seeks to provide a critical, analytical, interpretive, and futuristic of religion while reviewing the written legacy so that Muslims can maintain their Muslim identity, as having a modern and global life.

From the viewpoint of Sharafi, paying attention to the values ​​arising from democracy, is one of the most important principles that Muslims should pay attention to it today, and they, like the followers of other religions and without any doubt have rights such as freedom of thought and choice.

Regarding the need to take advantage of the positive consequences of modernity, despite Dr. Abdolmajid Sharafi viewpoints, it should be said that if epistemological pluralism is the most important feature of this age, we should also defend our religious epistemological foundation correctly and keep away from epistemological extremism and consequently not be lack of self-esteem and weak in action.

Key words: Islam, Modernity, Abdolmajid Sharafi, New Mu’tazilites, Secularism Enlightenment Age

استاد راهنما: دکتر مصطفی سلطانی
استاد مشاور: دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
دانشجو: مرتضی صبوری
فهرست
question