درس اول: مفهوم شناسی پژوهش

تعریف و ویژگی‌های پژوهش علمی

 1. پژوهش از نظر لغوی به معنای تحقیق است و عباراتی همچون کاوش، جستجو و جُستار مترادف آن می‌باشند.
 2. پژوهش در اصطلاح به فرآیند منظم پردازش اطلاعات در گستره خاصی از علم گفته می‌شود که به نوآوری در ساحت علم مورد مطالعه منتهی می‌شود.
 3. مشخصاتی که در صورت وجود تمامی آنها به یک فعالیت علمی پژوهش گفته می‌شود عبارتند از:
  • فرآیندی بودن: پژوهش، فعاليتي مستمر، تدريجي و تشكيل شده از مراحل مختلف است که با یکدیگر مرتبط هستند.
  • پردازش: تجزیه و ترکیب اطلاعات گردآوری شده در حین پژوهش که منجر به استنتاج نتیجه‌ای متفاوت و جدید می‌شود.
  • انتظام: به معنای نظم مجموعه‌ای و حساب شده است. چارچوب تحقیق از قبل بر اساس آن انتظام می‌یابد و تخطی از آن محقق را به نتیجه نمی‌رساند.
  • متعلق به گستره خاصی از علوم: تحقیق باید به یک علم و گستره خاصی از آن علم تعلق داشته باشد.
  • نوآوری: تحقیق علمی فقط در صورت نوآوری و تولید علم، پژوهش شناخته می‌شود.

فهرست
question